Kam te nesejo krila?

Splošni pogoji poslovanja


Splošni pogoji in navodila

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta agencija STAL d.o.o. (v nadaljevanju STA potovanja) in potnik. Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo storitve STA potovanja in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

STA potovanja je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje za svoje potovanje. STA potovanja ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.
Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje STA potovanja, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.


Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na STA potovanja na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.

Cene

Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki; razen v kolikor je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven.

Rezervacije

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t.i. request). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Plačila

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici STA potovanja oz. STA potovanja prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu STA potovanja v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) produkta ali storitve STA potovanja, v primeru vračila plačila STA potovanja v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. STA potovanja in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. V kolikor pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.

Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Zavarovalna premija znaša 3,5% celotne kupnine produkta ali storitve + 6,5% ddv. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.

Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja (delna odpoved).

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije STA potovanja ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: STAL d.o.o., Trg Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer STA potovanja take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, STA potovanja posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. STA ptoovanja ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (se pravi potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah le-te države. STA potovanja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (v kolikor ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Ob rezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih (potnem listu in osebni izkaznici); le-te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev otovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povrnitve stroškov.

Obvestila pred odhodom

Potniki s strani STA potovanja, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. STA potovanja ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Točnost prevoznikov

STA potovanja ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. STA potovanja ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Seznam prevoznikov z lokacijami sedežev

Spodnja povezava vodi do seznama letalskih družb z lokacijami sedežev posameznih podjetij:

http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx?All=true

Ostalo

STA potovanja vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi STA potovanja in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji/nakupu.


V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.


V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.

i. Letalske vozovnice

V kolikor pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani STA potovanja. Potnik in STA potovanja sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. STA potovanja je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje. STA potovanja ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti (t. i. wait list). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici STA potovanja oz. STA potovanja prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu STA potovanja v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) STA potovanja, v primeru vračila plačila STA potovanja v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere STA potovanja ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.


V primeru da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. STA potovanja ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. STA potovanja in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.

Prtljaga

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.


Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Za vprašanja glede točnih pravil za dovoljeno prtljago ter točnih cen dodatne prtljage se obrnite na info@stapotovanja.com ali pokličite 01 439 16 90.


V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

STA potovanja ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov

STA potovanja ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. STA potovanja ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.


ii. STAy Student (prenočišča, ture, prevozi) & Exclusively Hotels

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t.i. request). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici STA potovanja oz. STA potovanja prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu STA potovanja v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ... ) produkta ali storitve STA potovanja, v primeru vračila plačila STA potovanja v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu STA potovanja izda “voucher”, ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. STA potovanja je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot taka ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako STA potovanja ni odgovorna za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere STA potovanja nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, ampak niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati STA potovanja pristojbino 35 € ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali STA potovanja. V kolikor potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri STA potovanja in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani STA potovanja.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije STA potovanja ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: STAL d.o.o., Trg Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer STA potovanja take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, STA potovanja posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. STA potovanja ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.


iii. Spletne rezervacije STAystudent – t.i. “on-line” rezervacije

Rezervacijo prenočišč, tur, prevozov, ... lahko potnik opravi tudi prek spletne strani STA potovanja – t. i. rezervacija “on-line”. Potnik lahko naredi rezervacijo oziroma naroči želen produkt ali storitev najmanj 10 dni pred načrtovanim datumom odhoda. Rezervacija ni potrjena, dokler potnik ne dobi potrditve le-te s strani STA potovanja. V kolikor rezervacije ni bilo moč opraviti, je potnik obveščen s strani STA potovanja v roku dveh delovnih dni prek telefona ali elektronske pošte.

Če potnik želi rezervirati produkt ali storitev manj kot 10 dni pred željenim odhodom ali ima posebne zahteve (npr. rezervacija skupin, ki štejejo več kot 9 oseb), se mora obrniti neposredno na poslovalnico STA potovanja prek telefona, faksa ali elektronske pošte. V kolikor želen produkt ali storitev zahtevata dodatne stroške zaradi pozne prijave (npr. hitra pošta), mora potnik ob plačilu poravnati tudi te.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici STA potovanja oz. STA potovanja prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu STA potovanja v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ... ) produkta ali storitve STA potovanja, v primeru vračila plačila STA potovanja v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu STA potovanja izda “voucher”, ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Voucher dobi potnik ponavadi prek elektronske ali priporočene pošte; v izjemnih primerih prek faksa ali ga osebno prevzame v poslovalnici. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. STA potovanja je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot tak ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako STA potovanja ni odgovoren za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere STA potovanja nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, ampak niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati STA potovanja pristojbino 25 € ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali STA potovanja. V kolikor potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri STA potovanja in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani STA potovanja.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije STA potovanja ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: STAL d.o.o., Trg Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer STA potovanja take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, STA potovanja posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. STA potovanja ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

IATA - pogodbeni pogoji in druga pomembna obvestila

IATA - International Air Transport Association oz. Mednarodno zruženje za zračni promet je mednarodna organizacija, ki združuje vse komercialne letalske prevoznike in prek različnih konvencij nadzoruje kar 230 letalskih družb, ki predstavljajo 93% mednarodnega zračnega prometa.

Pogoji za uporabo spletne strani in foruma

Vaš dostop do spletnega strani in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na stran www.stapotovanja.com potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Spreminjanje pogojev uporabe


STA potovanja si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo strani. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Stran smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del strani www.stapotovanja.com, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki
Za uporabo določenih storitev na strani morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Agencija STA potovanja se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti administratorja strani. Agencija STA potovanja ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba
Kot uporabnik strani se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil strani ali agenciji STA potovanja. Ravno tako ni dovoljeno onemogočeanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve STA potovanja, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu strani ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: delo@staljubljana.com.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s stranjo agenciji STA potovanja jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo tega materiala in informacij agenciji STA potovanja dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila agencija STA potovanja, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Agencija STA potovanja ni obvezana objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve strani, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev foruma.

Uporabniške vsebine
Spletno mesto www.stapotovanja.com uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev na forumu.

STA potovanja ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na www.stapotovanja.com. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo www.stapotovanja.com ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, STA potovanja ureja, objavi, prenaša ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Agenciji STA potovanja dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

Na agenciji STA potovanja si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

•Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
•Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
•Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti. Kakršenkoli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev.
•Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. STA potovanja spodbuja aktivno razpravo in pozdravlja vroče razprave. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev.
•Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja agencije STA potovanja ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršnekoli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodijo do komercialnih spletnih strani.
•Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil administratorja.

Omejitev odgovornosti
Agencija STA potovanja ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek stani www.stapotovanja.com. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Agencija STA potovanja in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Agencija STA potovanje in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem strani www.stapotovanja.com, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na strani www.stapotovanja.com ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila agencija STA potovanja ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom stani www.stapotovanja.com, storitev strani ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da strani ne uporabljate več.

Opombe o intelektualni lastnini
Vsa vsebina strani, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo agencije STA potovanja ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve strani prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Agencija STA potovanja ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s stranjo, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Splošno
Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s stranjo www.stapotovanja.com, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in agencijo STA potovanja.

Agencija STA potovanja lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice agencije STA potovanja, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo strani www.stapotovanja.com ali informacij, danih ali pridobljenih pri agenciji STA potovanja, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja strani www.stapotovanja.com. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in agencijo STA potovanja glede na storitve strani www.stapotovanja.com, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in agencijo STA potovanja glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

CareMed - zdravstveno zavarovanje

Za varno in brezskrbno potovanje izberite CareMed zdravstveno zavarovanje.

Coris - zdravstveno zavarovanje

Poleg CareMed-a, lahko pri nas sklenete tudi zavarovanje Coris.

Zavarovanje rizika odpovedi potovanja

All we do is travel

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Preberite več o piškotih.

STA potovanja
Trg Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana

080 47 42

info@stapotovanja.com

Vsak delavnik nas med 8. in 17. uro dobite na telefonskih številkah:

LJUBLJANA
T: 01/ 439 16 90
T: 01/ 439 16 91
M: 041 612 711
L: Ajdovščina 1, Ljubljana

ZAGREB
T: +385 1 488 63 40
M: +385 99 488 63 40
F: +385 1 488 63 45
L: Ulica Andrije Hebranga 22, Zagreb